Nieuwsbrief RIVUS juli 2017

header_nieuwsbrief
Nieuwsbrief RIVUS juli 2017

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door het samenwerkingsverband RIVUS. Partners binnen RIVUS zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze nieuwsbrief leest u over de actuele stand van zaken rondom de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in West-Overijssel.

Even voorstellen… Ruud Wolkorte

IMG_2883_Ruud Wolkorte_klein

Ik ben Ruud Wolkorte, Senior Vakspecialist Riolering bij de gemeente Raalte. In die hoedanigheid werk ik vanaf mijn aanstelling eind 2011 samen met veel ambtelijke collega's in ons samenwerkingsverband RIVUS (toen nog GAWO). Voor veel lezers van deze nieuwsbrief ben ik dus geen onbekende. Sinds 1 mei ben ik namens de gemeente Raalte toegetreden tot de RIVUS Regiegroep. Ik vervang daar mijn teammanager John de Kruijff. Mijn eerste Regiegroep vergadering heb ik inmiddels achter de rug. De RIVUS Regiegroep heb ik ervaren als een groep managers die daadkrachtig en samen met elkaar wil sturen op het nog verder verbeteren van de regionale samenwerking. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitbreiding van mijn RIVUS-takenpakket.

Ik ben te bereiken via: 0572-347800, ruud.wolkorte@raalte.nl

Wisseling voorzitterschap RIVUS

Wisseling voorzitterschap RIVUS
Op 3 mei jl. heeft Martin Ekker zijn functie als wethouder van de gemeente Kampen neergelegd. Hierdoor valt er ook een plek open in de stuurgroep RIVUS. Over het opvullen van deze plek heeft overleg plaatsgevonden tussen de programmamanager RIVUS en de gemeente Kampen. Afgesproken is dat de openvallende plek in de stuurgroep wordt ingevuld door de opvolgster van de heer Ekker, wethouder Spijkerman.

Extra impuls aan duurzaamheid

Extra impuls aan duurzaamheid
Een belangrijke ambitie van het RIVUS samenwerkingsverband is een verduurzaming van de waterketen. Bestuurlijk is geconstateerd dat de realisatie van deze ambitie achterblijft bij de verwachting. In het bestuurlijk overleg RIVUS van december 2016 is daarom uitvoerig van gedachten gewisseld over een extra impuls voor duurzaamheid binnen RIVUS. Daarbij is afgesproken om in 2017 een RIVUS ambitiedocument en een uitvoeringsagenda duurzaamheid op te stellen.

In nauwe samenwerking met het bureau Stadsstromen is een concept ambitiedocument (pdf, 1.7 MB) opgesteld. Dit document beoogt de duurzaamheidsambitie van RIVUS levend en grijpbaar te maken en daarmee extra energie en focus te geven aan de ontwikkeling van duurzaamheid binnen RIVUS.

In het ambitiedocument wordt geconcludeerd dat alle RIVUS partners hun eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid hebben. Daarin leggen ze zelf vast wat hun definitie van duurzaamheid is, wat hun speerpunten zijn en stellen zij zelf de maat en monitoring vast. De partners binnen RIVUS hebben geen baat bij extra doelstellingen, maar stellen liever de vraag centraal: “Hoe kan de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) bijdragen aan de duurzame doelstellingen van de partners?” Hierin gaan we op zoek naar oplossingen voor vraag en aanbod. Het ambitiedocument gaat in op de grootste kansen voor verduurzaming en onze gezamenlijke ambities om deze voor elkaar te krijgen. De vraag wie en wat we daarvoor nodig hebben komt aan globaal aan de orde. In een volgende stap – de uitvoeringsagenda worden deze factoren verder geconcretiseerd.

Het concept ambitiedocument is besproken in de stuurgroep en er zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking. Het ambitiedocument en de uitvoeringsagenda worden in december 2017 voorgelegd aan het bestuurlijk RIVUS overleg.

Hans Schepman

Programmamanager RIVUS

RIVUS thermometer 2016

RIVUS thermometer 2016
Jaarlijks wordt de voortgang van de realisatie van de aan het RIVUS programma gekoppelde doelen, zoals vastgelegd in de ambitieverklaring, in beeld gebracht door middel van de RIVUS thermometer (pdf, 681 kB). Deze thermometer presenteert eenvoudige beelden, die zowel bestuur, management als professionals inzicht geven in welke mate RIVUS op koers ligt deze doelen te realiseren.

Elk jaar wordt er een rapportage rond de thermometer per doelgroep (per individuele partner, per afvalwaterteam en bestuurlijk) opgesteld. De bestuurlijke rapportage is inmiddels behandeld in de regiegroep en in de stuurgroep. Deze bestuurlijke thermometer geeft inzicht in de algehele voortgang wat betreft de realisatie van de programmadoelen.

De resultaten uit de RIVUS thermometer voor professionaliteit en robuustheid wijzen opnieuw op een positieve ontwikkeling ten aanzien van de BAW doelen voor 2020. Ook de kosten laten een positieve ontwikkeling zien. De geprognosticeerde besparing van 2020 komt afgerond op € 6,1 miljoen. De beoogde kostenbesparing voor 2020 zou daarmee zijn bereikt. De ontwikkeling van duurzaamheid is in 2016 beperkt. In het bestuurlijk overleg van 9 december 2016 is extra ingezet op de ontwikkeling van deze doelstelling. De verwachting is dat dit de komende jaren tot resultaat gaat leiden.

Vincent Schuurman

Even voorstellen… Coranne Zwijnen

Foto Coranne Zwijnen

Sinds 15 mei ben ik gestart als beleidsmedewerker beheer openbare ruimte bij de gemeente Zwartewaterland. Ik zal met name de bestuurlijke kant en het omgevingsbewust werken oppakken. Ook het proactief aan de voorkant meedenken bij ontwikkelingen en integraal en planmatig programmeren zullen belangrijke aandachtspunten worden. Binnen het RIVUS vervang ik Gerben van Dijk in de regiegroep.

Ik woon met mijn man en zoon in Lemele. We wonen in het buitengebied midden in de natuur en met uitzicht op de Regge. We hebben daar aandacht voor rust, ruimte, groen en duurzaamheid en niet te vergeten onze dorpsgenoten!

Ik heb hiervoor met veel plezier bij de gemeente Zoetermeer gewerkt in verschillende functies: teambegeleider groenbeheer, samenspraak adviseur, adviescommissie bomen en voorzitter van de ondernemingsraad. Ik werk graag samen en leer graag. Voor diegene die ik nog niet ontmoet heb: ik kijk er naar uit om dat alsnog te doen!

Ik ben te bereiken op 038-3853052 en via c.zwijnen@zwartewaterland.nl.

Even voorstellen… Henk Jan Bartelink

_RK01300_dhr_Henk-Jan_Bartelink

Ik ben Henk Jan Bartelink, teammanager Civiele Werken bij de gemeente Kampen. Team Civiele Werken is de eigen buitendienst en zorgt voor onderhoud riolering, wegen en verkeersmaatregelen, straatreinigen en afvalinzameling. Ik heb zo’n 35 jaar ervaring in aanleg, beheer en onderhoud van rioleringen. Ik hoop mijn steentje aan RIVUS te kunnen bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Henk Jan Bartelink, Tammanager Civiele Werken,

H.Bartelink@kampen.nl

Abonneren of uitschrijven? Ga naar de website rivus.net.