Regiegroep RIVUS 24 februari 2016

Op 24 februari 2016 kwam de Regiegroep RIVUS bijeen voor overleg. Een aantal, dat daar werd besproken, worden onderstaand kort beschreven:

ET Vergaande samenwerking

De wens is uitgesproken om de samenwerking tussen de partijen binnen RIVUS verder uit te bouwen, omdat meer samenwerken maatschappelijke winst oplevert. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van meer samenwerken. Naar aanleiding van de resultaten zijn er twee groepen gestart, namelijk:

  1. De Beleidstafel. Deze bestaat uit een groepje, dat werkzaam zijn bij een van de acht gemeenten, bij het waterschap of eventueel Vitens (drinkwaterbedrijf). Zij gaan samen beleid maken op onderwerpen gerelateerd aan de waterketen. De ambitie is dat de acht gemeentelijke rioleringsplannen en het integraal zuiveringsplan van het waterschap in 2020 gezamenlijk tot stand zijn gekomen.
  2. PIA (Platform ingrijpen in afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering)). De adviseurs in dit kennisplatform adviseren de RIVUS partners over ingrepen in het afvalwatersysteem.

Onderzoek hosting beheer en onderhoud

Verder is er een onderzoek gestart naar het hosten van het beheer en onderhoud van puntobjecten in de riolering bij één of meerdere RIVUS partners. Focus hierbij ligt op het beheer en onderhoud van rioolgemalen. Het onderzoek brengt in beeld hoe hosting van deze taak er uitziet en wat dit oplevert in termen van kosten, kwaliteit (breed) en kwetsbaarheid ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast moet het onderzoek inzicht bieden in welke organisatorische consequenties de hosting heeft voor de individuele organisaties. De resultaten worden in juni 2016 opgeleverd.

RIVUS Planning 2016

De regiegroep heeft de planning en de urenraming voor medewerkers goedgekeurd.

Landelijke verantwoording

Begin van dit jaar hebben alle samenwerkingsverbanden in Nederland een vragenlijst ingevuld, waarmee verantwoording is afgelegd aan de minister. Hiermee is onder meer gemeten of de professionaliteit en robuustheid van organisaties zijn verbeterd en of de afgesproken kostenbesparingen voor 2020 worden bereikt. RIVUS heeft deze vragenlijst (pdf, 98 kB) ook ingevuld en opgestuurd. Voor RIVUS geldt dat we qua professionaliteit en robuustheid 100% van de doelstelling hebben gehaald. Qua kosten is 70% van de doelstelling behaald. “We zijn goed op weg, maar zijn er nog niet”, aldus Hans Schepman.

In mei van dit jaar is bekend wat de resultaten van RIVUS zijn ten opzichte van de andere samenwerkingsverbanden in Nederland.