Nieuwsbrief RIVUS mei 2018

header_nieuwsbrief
Uitgave mei 2018

Deze nieuwsbrief ontvangt u van het samenwerkingsverband Rivus.

Vertrek van Hans Schepman en introductie Willem van den Hul

Overdracht

Per 1 januari 2018 heeft Hans Schepman zijn functie als programmamanager van Rivus neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Willem van den Hul van de gemeente Zwolle. het RIVUS team bedankt Hans voor zijn enthousiaste inzet en betrokkenheid en wenst hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Waarom stop je met je werkzaamheden als programmanager Rivus Hans?

Mede door goed waterketenbeheer leven we gezond en veilig en kunnen we aangenaam werken, wonen en recreëren. Toch is er noodzaak voor verdere ontwikkeling. Door klimaatverandering, door uitputting van grondstoffen en door integratie van vakgebieden moet het waterketenbeheer zich inhoudelijk aanpassen. Ook moeten we inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals intensievere omgevingsparticipatie, de behoefte aan scherpere verantwoording van doelmatigheid en de aanstaande pensionering van ervaren medewerkers.

Het waterschap heeft besloten om assetmanagement (Gecoördineerde activiteiten van WDODelta om waarde te realiseren uit assets.) in te zetten om de gewenste ontwikkeling van het waterketenbeheer te sturen en te faciliteren. Het waterschap heeft mij verzocht om de rol van trekker voor de ontwikkeling en invoering assetmanagement waterketen in te gaan vullen. Een uitdagende rol waar ik graag invulling aan wil geven. Helaas gaat dit niet samen met de rol van programmamanager RIVUS. Daarom heb ik besloten de rol van programmamanager neer te leggen.

Hoe lang heb je dit werk gedaan en wat waren je taken binnen deze functie?


Ik heb sinds de start van RIVUS in februari 2013 het programmamanagement voor RIVUS gedaan. Ik was in een meer informele rol ook al actief in de voorlopers van RIVUS, zoals het gezamenlijk afvalwaterbeheer West Overijssel (GAWO). Als programmamanager was ik voorzitter van het managementoverleg van RIVUS en secretaris van de bestuurlijke stuurgroep en het bestuurlijk overleg van RIVUS. Mijn taken waren onder andere het opzetten van een programmaorganisatie, het dagelijks aansturen en coördineren van de RIVUS activiteiten, het signaleren van kansen voor RIVUS en deze omzetten naar actie. Gelukkig werd ik in mijn werk op uitstekende wijze ondersteund de andere leden van de RIVUS Trojka, programmasecretaris Henk Drost en programma-adviseur Vincent Schuurman.

Kun je enkele succesfactoren noemen van de samenwerkingsacties binnen Rivus van de afgelopen jaren?
De belangrijkste succesfactor voor het RIVUS samenwerkingsverband is het onderling vertrouwen van de deelnemers. Dit vertrouwen is gebaseerd op de langjarige positieve ervaring die de deelnemers aan RIVUS met elkaar delen. Natuurlijk hebben er wel eens verschillen van inzicht gespeeld. Maar door het aanwezige vertrouwen konden dergelijke issues op een open en constructieve manier met elkaar worden besproken. We kwamen er altijd samen weer uit!!

Een andere succesfactor is het programmatisch werken binnen RIVUS. Er zijn heldere doelen geformuleerd die bestuurlijk zijn geborgd en jaarlijks worden gemonitord. En er is een duidelijke programmering van activiteiten en heldere organisatiestructuur afgesproken.

En natuurlijk is ook de bevlogenheid en het vakmanschap van de inhoudelijk deskundigen van RIVUS van essentieel belang voor het welslagen van RIVUS. Processen en processturing zijn belangrijk, maar vakmanschap en bevlogenheid van mensen is zeker net zo belangrijk.

In 2020 moeten de maatregelen en voorgenomen acties concreet zijn vertaald naar de praktijk. Gaat dat lukken denk je?

Onderdeel van de sturing binnen RIVUS is de jaarlijkse monitoring of we op koers liggen om onze doelen voor kostenbesparing (6 miljoen euro per jaar vanaf 2020), professionaliteit, organisatorische robuustheid en duurzaamheid te realiseren. Ieder jaar blijkt dat we voldoende voortgang boeken. We liggen prima op koers!

Wil je nog iets meegeven aan je opvolger?

Er ligt een solide en mooie basis om op voort te bouwen. Duurzaam waterketenbeheer en klimaatadaptatie zijn opgaven die alleen in samenwerking op doelmatige wijze kunnen worden ingevuld. RIVUS zou hier aan kunnen bijdragen, ook na 2020.

Verder zou ik mijn opvolger willen adviseren de tijd te nemen om goed kennis te maken met RIVUS. Er zijn tal van redenen waarom zaken zo zijn als ze zijn. Maar mijn opvolger is een ander mens dan ik ben, dus geef na de goede kennismaking vooral je eigen invulling aan de rol van programmamanager RIVUS, passend bij je eigen kwaliteiten en de behoeften van het samenwerkingsverband.

Even voorstellen: Willem van den Hul

Willem van den Hul

Ik ben 63 jaar en opgeleid als bouwkundige (algemene bouwkunde) aan de HTS in Leeuwarden. Mijn keuze voor bouwkunde werd vooral bepaald door de mix van ontwikkelen, bouwen, managen en techniek. Inspiratie vond ik vooral door deze activiteiten in te zetten bij het creëren van iets fysieks om in te wonen, te werken en te recreëren.

Al vrij snel ontstond er een voorkeur voor het managen van deze processen en het begeleiden en coachen van mensen die zich met deze activiteiten bezighielden. Al op jonge leeftijd ben ik gaan leidinggeven en dat doe ik nog steeds. Ik ben begonnen bij de bouwdienst (DGW&T) van Defensie in verschillende functies. In 1993 ben ik overgestapt naar gemeenteland. Ik heb achtereenvolgens de functies vervuld van Hoofd Openbare werken bij de gemeente Heino, afdelingshoofd Verkeer en Infra en afdelingshoofd Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling bij de gemeente Raalte. In 2005 ben ik overgestapt naar de gemeente Zwolle. Begonnen als afdelingshoofd Bouw en Installaties ben ik daarna Eenheidsmanager Expertisecentrum, (interim) afdelingshoofd Leefbaarheid en Participatie, Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte en tot 1 maart jl. afdelingshoofd Civiel en Cultuurtechniek geweest.

Het kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en het verhogen van het plezier in het werk geeft mij veel energie. Het begeleiden van veranderingsprocessen geeft ook veel inspiratie. Nieuwe uitdagingen heb ik regelmatig nodig. Na het behalen van de doelstelling zoek ik deze opnieuw. Mijn flexibele instelling helpt me daarbij.

Zo’n nieuwe uitdaging heb ik gevonden in de functie van programmamanager RIVUS. Deze functie sluit goed aan bij mijn keuze om nog drie dagen in de week te werken. In plaats van een hiërarchische aansturing is het voor mij een uitdaging om collega’s te verleiden tot het met plezier bijdragen aan de doelstellingen van RIVUS.

Platform Ingrijpen in de Afvalwaterketen (PIA)

Visie

Begin 2017 is het Platform Ingrijpen in de Afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) gestart. PIA is dé plek waar ontwikkelingen rond het ingrijpen in de afvalwaterketen worden ontwikkeld, gedeeld en toegepast.

Het afgelopen jaar heeft het platform onder meer onderzocht en/of opgeleverd:

  • Het inventariseren van de voorgenomen ingrijpen, relining versus vervangen, in de verschillende RIVUS gemeenten;
  • Verschillen in rioolheffing per RIVUS gemeente;
  • Het ontwikkelen van een standaard bestek voor relining;
  • Marktontwikkeling volgens rioolrenovatie.

Het platform


Het platform is er om RIVUS partners te helpen. Heb je een vraag op het gebied van het ingrijpen in de afvalwaterketen, stel ze gerust aan een van de leden van het platform.

Het platform bestaat uit:

Bjorn Hendriks (Gemeente Deventer), bhw.hendriks@deventer.nl

Henk Uitslag (Gemeente Staphorst), h.uitslag@staphorst.nl

Jan van den Berg (Gemeente Kampen)  j.vandenberg@kampen.nl

Hans Schepman (Waterschap WDODelta), hansschepman@dodelta.nl

Anita Frederiks (Gemeente Zwolle), AS.Frederiks-Borst@Zwolle.nl

Standaard relining bestek

Wil je dit jaar persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) of riolering gaan renoveren? Of ga je dit jaar verschillende riolen relinen, denk dan aan het standaard relining bestek dat op de site van RIVUS staat. Heeft u vragen, aanvullingen of opmerkingen op dit bestek? Laat het ons weten!

Goed idee? Daar kunnen we wat mee!

photo-31527[1]

Een van de teams die actief is binnen RIVUS is het platform Operationele Kansen. Bij dit platform kunnen door de medewerkers van de RIVUS partners kansen en mogelijkheden voor besparingen, verbeteringen etc. in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) worden aangedragen.

RIVUS-Programma
Dit is de afgelopen jaren al volop gebeurd. Zowel binnen het RIVUS Programma 2013-2016 als bij het opstellen van het nieuwe RIVUS Programma 2016-2020. Sommige daarvan zijn al opgepakt en uitgevoerd. Een aantal hiervan zijn opgenomen in het nieuwe Jaarplan 2018. Voorbeelden daarvan zijn de 4 vervolgopdrachten voor: onderzoek VGS 2.0, onderzoek DWA-pompen, onderzoek Slimme meters en een vervolgopdracht voor de Trojka.

We hebben inmiddels geconstateerd dat door de intensieve samenwerking binnen RIVUS, in het dagelijks werk in de afvalwaterketen, het eigenlijk een vanzelfsprekendheid is geworden dat kansen en mogelijkheden voor besparingen, efficiëntie, samenwerking, gezamenlijke aanbesteding en innovaties samen gedeeld en opgepakt worden. Met name binnen de afvalwaterteams worden geregeld kansen/ideeën besproken. Belangrijk is dat deze kansen/ideeën ook gedeeld worden met de andere partners.

Simpel gezegd: heb je een idee, deel deze dan met ons. Hoe? bel, mail of maak een afspraak bij één van de leden van het platform.

Leden Platform

Het Platform Operationele Kansen bestaat uit:

Martijn Doze (AWT Noord)

Rene de Ruiter (AWT Zuid)

Ronnie Walraven (AWT West)

Henk Drost (Programmasecretaris)

Vincent Schuurman (Programma adviseur)

Contact?

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Wilt u zich abonneren of juist uitschrijven? Ga dan naar Rivus.net.

SAMEN STERK IN AFVALWATERBEHEER