Nieuwsbrief RIVUS november 2016

header_nieuwsbrief
Nieuwsbrief RIVUS november 2016 | nummer 18

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door het samenwerkingsverband RIVUS. Partners binnen RIVUS zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze nieuwsbrief leest u over de actuele stand van zaken rondom de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in West-Overijssel.

Inhoud

info-512In deze nieuwsbrief leest u over:

 • Bestuurlijk overleg RIVUS
 • Programmaplan 2016 - 2020
 • Interview met Henk Borgmeier
 • Saniwijzer

Bestuurlijk overleg: RIVUS partners voor duurzame afvalwaterketen

FullSizeRender

Negen wethouders en een bestuurslid van waterschap WDO Delta kwamen vrijdag 9 december samen om een krabbel te zetten onder de ambities van RIVUS voor de komende 4 jaar. Daarna kwam de vraag op tafel: wat gaan de RIVUS-partners doen aan duurzaamheid?

Vier ambities liggen er voor de komende periode: kostenbesparing, professioneel beheer, een robuustere organisatie van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in het RIVUS-gebied en een duurzame afvalwaterketen. Het laatste thema kwam tijdens het bestuurlijke overleg uitvoerig aan bod.

Ontwikkelingen aanzwengelen

Ruud Peeters van de Energie & Grondstoffenfabriek liet in een presentatie zien hoe ontzettend veel kansen er liggen voor de partners op het gebied van circulaire economie. ‘Als RIVUS kunnen we deze ontwikkelingen aanzwengelen. Als we als gemeenten laten zien dat het werkt, bijvoorbeeld door cellulose te gebruiken in het asfalt dat we aanleggen op onze fietspaden, dan is het daarna aan de markt om het op te pakken’.

Natter, heviger en droger

Bart Stoffels van bureau Stadstromen vertelde vervolgens over de impact van meer hemelwater (regen en sneeuw), meer hevige buien en meer droogte op onze leefomgeving. We zien de gevolgen nu al. Dat we ons aanpassen op klimaatverandering – klimaatadaptatie – is daarom noodzakelijk. En het thema wordt serieus genomen. Dit voorjaar tekenden gemeenten en waterschappen een CityDeal voor klimaatadaptatie maatregelen in de stedelijke omgeving.

Urgentie

Na het tekenen van de ambitieverklaring gingen de bestuurders met elkaar in discussie over de urgentie en de duurzame kansen die er liggen voor de RIVUS-partners. Voorzitter, wethouder Ekker: ‘Dat we over een x aantal jaren geen oorlogsvluchtelingen maar watervluchtelingen hebben, daar staat niemand bij stil.’

Ambitiedocument en uitvoeringsagenda

Haalbaarheid en betaalbaarheid staan voorop bij de te nemen maatregelen. Deze moeten passen binnen het RIVUS-programma en daaraan niet een extra pakket maatregelen toevoegen, was de consensus. Frits Rorink, wethouder van de gemeente Deventer, maakte het nog wat concreter. Hij pleitte voor een ambitiedocument (pdf, 605 kB) en uitvoeringsagenda. ‘Wat mij betreft is duurzaamheid geen apart thema meer. Het moet in al ons doen en laten doorklinken.’

Het ambitiedocument en de uitvoeringsagenda moeten er eind 2017 liggen.

RIVUS Programmaplan 2016-2020

De ambitie voor 2020 van het samenwerkingsverband bestaat uit een besparingsdoelstelling oplopend tot  6 miljoen euro per jaar (minder meer) vanaf 2020, het vergroten van de professionaliteit in het operationeel beheer van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering), het laten afnemen van de kwetsbaarheid van de organisatie van het beheer van de afvalwaterketen en het realiseren van een duurzamere waterketen.

Programma RIVUS 2016 - 2020

Het eerste programma, met een looptijd van 2013 tot en met 2015 is uitgevoerd en geëvalueerd (bekijk Evaluatie (pdf, 936 kB)). Het nieuwe Programma RIVUS 2016 – 2020 (pdf, 1.3 MB),

met een looptijd van 2016 tot en met 2020, is inmiddels bestuurlijk vastgesteld (link naar ambitieverklaring) en in uitvoering. De focus in dit programma ligt op het implementeren van de vastgestelde producten uit het programma 2013 – 2015. Vanwege de bestuurlijke prioriteit voor de doelen kostenbesparing en duurzaamheid worden de producten met de grootste bijdrage aan het realiseren van deze twee doelen het eerst geïmplementeerd.

De hoofdonderwerpen in het programma 2016 – 2020 zijn:

 1. Gezamenlijke beleidsontwikkeling
 2. Communicatie
 3. Benutten operationele kansen
 4. Afstemmen ingrijpen in de afvalwaterketen)
 5. Functioneren van de afvalwaterketen
 6. Duurzaamheid
 7. Financiële Systematiek
 8. Publiek Private Samenwerking
 9. Reiniging en inspectie
 10. Standaardisering ontwerp gemalen
 11. Uniformeren gegevens beheer en onderhoud puntobjecten
 12. Uniformering onderhoud gemalen
 13. Verlengen levensduur en renovatietechnieken

Als de ontwikkelingen anders verlopen dan verwacht, of er is consensus over de inzet van effectievere middelen om de ambitie te bereiken, moet er ruimte zijn om van de in het programma geformuleerde activiteiten af te wijken. Om die reden wordt gewerkt met jaarplannen (bekijk het Jaarplan 2016-2017 (pdf, 863 kB)); jaarlijks wordt teruggekeken op wat gerealiseerd is (voortgang jaarplan, monitor doelrealisatie) en er wordt een nieuw plan voor het volgende jaar gemaakt. In het jaarplan worden de activiteiten voor het komende jaar vastgelegd en in detail uitgewerkt. Indien in belangrijke mate wordt afgeweken van wat in het RIVUS programma is vastgelegd wordt dit in het bestuurlijk overleg expliciet en gemotiveerd ter goedkeuring voorgelegd.

Met het instemmen met het jaarplan (door de regiegroep) committeert de organisatie zich aan het uitvoeren van de in het plan opgenomen activiteiten. Om het RIVUS programma in goede banen te leiden en grip te houden wordt tevens een werkwijze gehanteerd die gericht is op opdrachtgever – opdrachtnemer schap.

Interview met Henk Borgmeier: adviseur riolering, waterwerken en civiele kunstwerken bij de gemeente Zwolle

Henk Borgmeier

Kun je jezelf kort introduceren?

Ik werk op dit moment 1 dag in de week voor Rivus. Daarnaast ben ik bij de gemeente Zwolle werkzaam als adviseur riolering, waterwerken en civiele kunstwerken.

Van hieruit ben ik vanaf het begin betrokken bij de samenwerking afwaterketen. We zijn begonnen als samenwerkingsverband GAWO dat later is omgezet naar Rivus. Hierin ben ik tot 1 januari 2016 de vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle geweest. Op die datum heb ik mijn functie als beheermanager bij de gemeente Zwolle overgedragen aan Mark Heideveld. Mark heeft tot die tijd de functie van programma adviseur Rivus ingevuld. Hij is nu namens de gemeente Zwolle de vertegenwoordiger in de regiegroep.

Heb jij bijgedragen aan de totstandkoming van het programmaplan van RIVUS? Zo ja, wat was je rol en welke bijdrage heb je geleverd?

Als programma-adviseur maak ik onderdeel uit van de trojka Rivus. Samen met de andere trojkaleden, (Hans Schepman, Henk Drost en Bert Heuver) hebben wij tijdens een aantal sessies de informatie verzameld om het concept Rivus programma 2016-2020 vorm te geven. Het nieuwe programma was nodig omdat het uitvoeringsprogramma Plan van Aanpak Rivus 2013-2015 was verstreken en al verlengd was tot medio 2016. De afgelopen periode heeft laten zien dat een programma-aanpak een goede methode is. Vandaar een programma dat loopt tot 2020 het jaar waarin de afspraken uit het bestuursakkoord water (BAW) gerealiseerd moeten zijn. Hier vanuit wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma gemaakt

Hierbij hebben wij nadrukkelijk de doelstellingen uit het bestuursakkoord water gevolgd. De samenwerking Rivus moet leiden tot afname van de kwetsbaarheid, het vergroten van de professionaliteit, het verlagen van de kosten in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). Ook zullen we in toenemende mate aandacht hebben voor duurzaamheid.

Hoe was de werkwijze? Werkte je samen met anderen, waren er overleggen nodig, ging dit naar tevredenheid, etc. Vertel eens.

Er zijn 2 werksessies geweest met inhoudelijk deskundigen en 1 ‘benen op tafel’ overleg met de regiegroepsleden van Rivus om de input op te halen voor het nieuwe programma. Aan de werksessies en het BOT-overleg heb ik een goed gevoel over gehouden. Wat ik heel mooi vind is dat, nu we een aantal jaren samenwerken, elkaar steeds beter leren kennen en daardoor zaken makkelijker durven te delen. Dit draagt er zeker toe bij dat er goede discussies plaatsvinden. Zonder deze sessies waren wij niet gekomen tot dit programma.

Wat levert het programmaplan op voor medewerkers van de betrokken gemeenten en waterschappen?

In het vorige plan is een verscheidenheid aan activiteiten opgesteld en uitgewerkt. Het implementeren van deze activiteiten in de organisaties is een belangrijk onderdeel van het nieuwe programma. Ook zijn wij afgelopen jaar gestart met de Beleidstafel. Volgens mij is dat een goed instrument om gezamenlijk beleidsontwikkelingen te volgens en uit te werken. Het wiel hoeven we op deze wijze maar één keer uit te vinden en dankzij het onderlinge contact ontstaat een beter product. Binnenkort gaan wij starten met PIA (ingrepen in de pijp) en als trojka gaan wij onderzoeken welke mogelijkheden een Beheertafel ons kan bieden.

Wat echt nieuw is in het programma, is dat de rol van de regiegroep leden is gewijzigd. Zij zijn nu elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de implementatie van de producten in de eigen organisatie.

Welke onderdelen uit het programmaplan zijn volgens jou belangrijk en waarom?

Wat ik belangrijk vind is niet interessant. Wij hebben gezamenlijk een programma gemaakt dat wij uit gaan voeren.

Wat betekent het programmaplan voor de (nabije en verre) toekomst van RIVUS?

Het belangrijkste doel van Rivus is om invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn binnen het bestuursakkoord water (BAW). Het BAW loopt in 2020 af, maar ik ben er van overtuigd dat de samenwerking Rivus in wat voor een vorm ook zal blijven bestaan. Je ziet gewoon dat de collega’s van de verschillende organisaties elkaar ook buiten de structuur van Rivus om prima weten te vinden.

Saniwijzer: dé website over nieuwe sanitatie

STOWA (stichting onderzoek waterschappen) heeft in 2014 het initiatief genomen voor de Saniwijzer. De website is in korte tijd dé plek geworden voor alle informatie over technieken, achtergronden, voorbeelden en projecten op het gebied van nieuwe sanitatie. Dat de site in een behoefte voorziet, is te zien aan het groeiend aantal bezoekers. Alle projecten op het gebied van nieuwe sanitatie zijn ook op kaart gezet en voorzien van achtergrondinformatie. Staat uw project er niet op? Laat het ons weten. We zetten uw project er graag bij. Stuur een mail met relevante projectinformatie aan swart@stowa.nl.

Abonneren of uitschrijven? Ga naar de website rivus.net.