Strategie en uitvoeringsprogramma water vastgesteld

In de samenwerkingsregio RIVUS werken we - acht gemeenten, de provincie en het waterschap - aan een duurzaam en doelmatig watersysteem én aan klimaatadaptatie. Deze onderdelen hebben namelijk een duidelijk samenhang. In de afgelopen jaren is er door samenwerken al veel bereikt. Met name in de vermindering van de kwetsbaarheid van het watersysteem, maar ook in het verder professionaliseren van de hele keten.

Strategie en uitvoeringsprogramma

In het bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022 – 2027 is een aantal belangrijke ambities vastgelegd. Om deze ambities de komende jaren goed vorm te geven en de bijbehorende werkzaamheden te stroomlijnen is er voor het Platform Water een strategie opgesteld, met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma.

Binnen het Platform Water wordt gewerkt aan een aantal hoofddoelen. Naast kennisontwikkeling en kostenbesparing wordt er ook gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering, het verminderen van de kwetsbaarheid en het benutten van digitaliseringskansen. Het is immers essentieel dat de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) bedrijfszeker is.

Samen

In de komende vijf jaar is het uitvoeringsprogramma Water het fundament van de gezamenlijke werkzaamheden. Een aantal voorbeelden van gezamenlijke projecten zijn: gezamenlijk meten en monitoren, gezamenlijke onderzoeken van verbetering van het systeem en betere regionale databeheersing. Daarnaast wordt er ook een aantal projecten uitgevoerd samen met het Platform Klimaatadaptatie.