Samenwerking Dalfsen en WDODelta aan duurzaam afvalwatersysteem zorgt voor aanzienlijk lagere kosten

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Dalfsen wordt al een paar jaar te zwaar belast met de afvoer van afval- en regenwater. Door waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeente Dalfsen is onderzocht met welke maatregelen knelpunten opgelost kunnen worden. Om tot een zo effectief maatregelenpakket te komen zijn zij het project ‘Convenant maatregelen Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) Dalfsen’ gestart. De focus ligt hierbij op oplossingen voor de lange termijn. In het project is niet alleen aandacht voor de hoeveelheid water maar ook voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Kostenefficiënt optimaliseren

Als de overbelasting op de rwzi uitsluitend op het zuiveringsterrein wordt aangepakt, kan dat alleen met de aanleg van een nabezinktank. De kosten daarvoor zijn ± € 3 miljoen. Aanpassingen aan het rioleringssysteem van de gemeente pakken veel goedkoper uit: ± € 0,42 miljoen.

Hierbij valt te denken aan het VGS 2.0 systeem (Verbeterd Gescheiden Stelsel), een geoptimaliseerde versie van het VGS dat schoon water lokaal loost in het oppervlaktewater en vies water naar de rwzi stuurt. Ook worden een aantal riooloverstorten, waar kwaliteitsknelpunten zijn, aangepast. Zo kunnen dure investeringen worden vermeden en problemen lokaal aangepakt en opgelost.


Wethouder Ruud van Leeuwen (rechts) en Hans Wijnen, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta.