Bestuurlijke bijeenkomst DPRA

Op 15 september jongstleden troffen de bestuurlijke voorzitters van de werkregio's DPRA en wethouders van de G40-gemeenten elkaar in Amersfoort. De deelnemersgroep bestond uit een mix van nieuwelingen en oudgedienden.

Het doel van de bijeenkomst was om meer verbinding tussen de bestuurders te creëren en ze mee te nemen in voor DPRA relevante ontwikkelingen. Stefan Kuks, voorzitter van de stuurgroep DPRA stelde daarom de deelnemers eerst een aantal vragen ter kennismaking. Daarna stelde hij de vraag voor de bijeenkomst: hoe verloopt de uitvoering van klimaatadaptatie binnen de werkregio’s en kan het Rijk hierbij nog faciliteren?

Borging

Uit de discussie daarna komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan het beter borgen van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld via het Bouwbesluit, het programma Bodem en Water sturend of de Klimaatmaatlat. Klimaatadaptatie is nu nog te vrijblijvend.

Naast de presentatie van Stefan Kuks waren er nog drie presentaties. Pieter den Besten hield namens het ministerie van IenW betrokken bij de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater een presentatie over de tools die beschikbaar zijn voor de werkregio’s DPRA. Marieke Moorman, burgemeester van de gemeente Bernheze vertelde over de samenwerking tussen dertien DPRA-werkregio’s in Limburg en Noord-Brabant.

Door programmamanager Marieke Hofstra werd het concept-eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater toegelicht. Het advies gaat op hoofdlijnen over weerbaarheid tegen extreme neerslag in samenhang met andere klimaatopgaven, waterbewustzijn, de inrichting van een gebied, crisisbeheersing, klimaatrobuuster herstel, de governance van klimaatadaptatie, bovenregionale stresstesten op stroomgebieden en grensoverschrijdende samenwerking.

Ervaringen in werkregio’s

Onder leiding van de twee voorzitters hebben de deelnemers in twee groepen hun ervaringen gedeeld en aangegeven wat ze nodig hebben in hun regio of gemeente. Dat leverde een aardige lijst met vragen, aandachtspunten en zorgen op. De presentaties en het verslag van de bijeenkomst zijn hieronder te vinden.


DPRA rivus