Klimaatadaptatie binnen RIVUS: van strategie tot maatregelen

Dit voorjaar is hard gewerkt aan de plannen voor klimaatmaatregelen vanuit RIVUS. Een combinatie van communicatiebureau COMcept en ’t Salland Coaching en Advies heeft daarbij stevige ondersteuning geleverd. Zij zijn gestart met het organiseren van klimaattafels waarin met betrokken partijen uit de regio het gesprek is gevoerd over de urgente risico's die klimaatverandering met zich meebrengt.

Vanuit RIVUS zijn op deze wijze de onderwerpen gezondheid, infrastructuur en veiligheid, uitgangspunten nieuw en bestaand stedelijk gebied, klimaatadapatieve bedrijventerreinen, stimuleringsregelingen en communicatie over klimaatmaatregelen opgepakt. Tijdens de klimaattafels is ook besproken welke acties ondernomen kunnen worden en zijn suggesties voor het uitvoeringsprogramma opgehaald.

Regionale adaptatiestrategie

Parallel aan de klimaattafels is gewerkt aan een zogenaamde regionale adaptatiestrategie. We willen de nadelige gevolgen van klimaatverandering beperken èn onze steden, dorpen en platteland zo inrichten dat klimaateffecten acceptabel zijn voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Zo zorgen we voor klimaatbestendigheid voor toekomstige generaties.

De aanpak die we voor staan is uitgewerkt in een aantal leidende principes: uitgangspunten die we hanteren als basis voor projecten, programma’s en initiatieven in de uitvoering. Voorbeelden zijn:

  • Versterking sponswerking en verkoeling in steden, dorpen, buurten en straten;
  • Klimaatrobuust landelijk gebied: integraal verbinden en slim combineren.

Uitvoeringsprogramma

De uitkomsten van de klimaattafels en de gekozen strategie vormen een belangrijke basis onder het uitvoeringsprogramma. Dit programma bevat de maatregelen die we vanuit RIVUS in de komende jaren willen oppakken. De gemeenten en het waterschap dragen inrichtingsprojecten aan die in aanmerking komen voor ondersteuning met Rijksgeld (DPRA Impulsgelden). Daarnaast wordt voorgesteld in RIVUS-verband een aantal projecten op te pakken die zijn gericht op afstemming, kennisdeling, onderzoek en ontwikkeling. Voorbeelden zijn het opstellen van gezamenlijke hitteplannen en het opstarten van een aantal gebiedsanalyses (Salland, Vechtdal, Noord-West Overijssel) in aansluiting op de gebiedsprocessen die daar al lopen. Mogelijk dat deze analyses in een volgende slag ook inrichtingsprojecten opleveren waarin klimaatmaatregelen worden meegenomen.

Besluiten

Volgende stap is dat er binnen RIVUS besluitvorming plaatsvindt over de strategie en het uitvoeringsprogramma. Als deze op instemming kunnen rekenen zullen de gemeenten, het waterschap en de provincie de plannen in het najaar vaststellen.


Adaptatie