Klimaatadaptatie binnen RIVUS is een stap verder!

De (regionale) stresstesten zijn inmiddels uitgevoerd, maar dit was niet het eindstation. Een aantal stappen zijn nog nodig om klimaatadaptatie volwaardig vorm te geven binnen RIVUS. Hiervoor is eind 2020 een uitvraag gedaan naar een aantal bureaus.

Ondersteuning bij vervolgstappen

De (regionale) stresstesten zijn inmiddels uitgevoerd, maar dit was niet het eindstation. Een aantal stappen zijn nog nodig om klimaatadaptatie volwaardig vorm te geven binnen RIVUS. Hiervoor is eind 2020 een uitvraag gedaan naar een aantal bureaus. Daarbij is gevraagd om invulling te geven aan de volgende vervolgstappen:

• Input leveren aan en organiseren van risicodialogen;
• Opstellen van gezamenlijk regionale adaptatiestrategie (RAP);
• Opstellen regionaal uitvoeringsprogramma (RUP).

Spoorboekje

Gestart wordt met een analyse van reeds beschikbare gegevens, afstemming met enkele bestuurders, gesprekken met 3 gemeenten die inmiddels al een lokaal uitvoeringsprogramma hebben en met de dialoogtrekkers van de verschillende onderwerpen. Aansluitend wordt een interactieve webcast georganiseerd als gezamenlijke aftrap van het proces.

Dit biedt de basis voor de concept (werk)strategie voor het RAP. Daarbij is zowel aandacht voor het inhoudelijk deel (hoe krijgen we het fysiek voor elkaar?) als het procesmatige deel (hoe gaan we met elkaar samenwerken?). In het RUP worden maatregelen, acties en projecten voor de toekomst vastgelegd. Specifiek is er aandacht voor het integreren en realiseren van een goede aansluiting op de lokale uitvoeringsprogramma’s.

Op basis van de verkregen resultaten worden de dialogen / klimaattafels georganiseerd, waarbij de focus ligt op onder andere de te hanteren criteria voor het bepalen van knelpunten, de ambities en mogelijke maatregelen / projecten. Aan de hand van een (besloten) workshop worden interactief alle belangrijke deelthema’s geprioriteerd. Het RAP wordt tijdens een webcast opgeleverd.

Planning en doorlooptijd

Er is ingestoken op een geïntegreerd, lean & mean proces. In de afbeelding hiernaast is af te lezen dat de inhoudelijke blokken parallel zijn geschakeld, waarbij het principe van ‘haasje over’ is toegepast. Vol enthousiasme is COMcept op 1 februari 2021 begonnen met hun opdracht, die eind mei moet zijn afgerond. De planning is ambitieus, maar wanneer we allemaal onze schouders hieronder zetten, kunnen we in het Bestuurlijk Overleg van RIVUS op 8 juli de resultaten ook bestuurlijk vaststellen. Daarmee wordt richting gegeven aan het programma van RIVUS voor de komende jaren!