Vertaling Gemeentelijk RioleringsPlan naar nieuwe planvormen omgevingswet.

Sinds 1993 zijn gemeentes verplicht om Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRPs) op te stellen ter onderbouwing van de rioolheffing. Verder bevat een GRP (gemeentelijk rioloeringsplan) onder meer beleid, regels en maatregelen.

Met de komst van de omgevingswet wordt de inhoud van het GRP verdeeld over drie nieuwe planvormen: omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning), omgevingsplan en rioleringsprogramma. Het beleid op hoofdlijnen komt terug in de omgevingsvisie, de regels in het omgevingsplan. De maatregelen, de financiering en overige zaken in het rioleringsprogramma.

Om richting te geven aan de vertaling van GRP naar de nieuwe planvormen is onder regie van de beleidstafel in een aantal werksessies gewerkt aan een adviesdocument. Dit document bevat (tekstuele) bouwstenen om op te nemen in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van de RIVUS-partners. In sommige gemeentes is de omgevingsvisie reeds opgesteld. In dat geval kan dit document in een actualisatie worden gebruikt.

Om een indruk te geven van het proces is hiernaast een flipover uit één van de werksessies te zien. Dankzij de begeleiding van een deskundig adviesbureau hebben we met relatief weinig inspanning in een aantal werksessies een mooi product gemaakt. Hiermee hebben we gezamenlijk een grote ontwikkelstap gezet die onze individuele organisaties verder helpt en heel wat denkwerk en uitzoekwerk bespaart voor onze collega’s!


Flipover uit één van de werksessies

Brainstorm geeltjes

Brainstorm met behulp van geeltjes