Update Platform Klimaatadaptatie

Sinds maart 2019 heeft RIVUS er een onderdeel bij: het Platform Klimaatadaptatie. Wat is de stand van zaken?

Platform Klimaatadaptatie
Sinds maart 2019 heeft RIVUS er een onderdeel bij: het Platform Klimaatadaptatie. De veranderingen in het klimaat maken dat er ook in onze regio op een andere manier gekeken moet worden naar de omgeving. De verwachting is dat wij de komende jaren vaker te maken krijgen met weersextremen zoals hitte, droogte (denk aan de zomers van 2018 en 2019), wateroverlast en overstromingen.

In het Platform werken we samen aan de ambities ‘voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting’ (zie onderstaande figuur), leren we van elkaar en werken we samen aan kennisontwikkeling.

Stand van zaken
We zijn recent begonnen met de regionale stresstesten om uit te zoeken waar hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) en/of watertekort of -overlast kan optreden, en welke maatschappelijke sectoren daarmee worden getroffen. Er is al veel (vaak gefragmenteerde) informatie over en die willen we bundelen en in samenhang interpreteren. Daarbij betrekken we een brede groep deskundigen uit onze organisaties en daarbuiten. We hebben ondersteuning ingehuurd van Tauw en Stichting CAS. De concept-resultaten worden eind dit jaar verwacht. Begin 2020 willen we ze breder delen.

Vervolg 2020
Op basis van de analyses bespreken we met de omgeving in risicodialogen wat de uitkomsten betekenen en of er iets moet gebeuren om risico’s te beperken. Want 10 centimeter wateroverlast is misschien een probleem, maar 1 x in de 1.000 jaar valt het mogelijk wel mee.

Over dit soort zaken willen we praten met inhoudelijke collega’s vanuit RO, landbouw, natuur, riolering, zorg, etc. en niet te vergeten met de politiek. Ook willen we deskundigen prikkelen om na te denken over de gevolgen voor hun eigen werk. Dat zal eind 2020 leiden tot uitvoeringsprogramma’s met daadwerkelijk te nemen maatregelen, incl. verantwoordelijken, planning en budgetten. Naast de overheden moeten ook maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven echt mee gaan doen.

Waar moet ik aan denken qua maatregelen
Meer ruimte voor water en meer groen in bebouwd gebied is belangrijk, net als afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) en water vasthouden in de haarvaten van het systeem. Niet-ruimtelijke maatregelen zijn er ook, bijvoorbeeld het maken van een hitteplan en extra aandacht geven aan kwetsbare groepen. Heel concreet is ook het creëren van meer schaduw in dorp en stad.

Dit zijn niet allemaal nieuwe dingen. We hebben ons immers altijd al aangepast aan veranderende omstandigheden. Zo hebben we wateraanvoerplannen, er bestaat bij het waterschap een subsidie­regeling voor groepen particulieren en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland functioneert al enkele jaren. En gemeenten zijn al volop aan het werk met de uitvoering van no-regret maatregelen. Doel is door de samenwerking in RIVUS te kunnen versnellen en intensiveren.


Zeven ambities

De zeven ambities vanuit Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie