Provincie en RIVUS gaan samen werken aan klimaatadaptatie

Op 1 november heeft de RIVUS-stuurgroep een eerste overleg gehad met de gedeputeerde van provincie Overijssel, Bert Boerman. Het ging vooral om kennismaking en een verkenning van de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van klimaatadaptatie.

In een presentatie werd de ontstaansgeschiedenis van RIVUS toegelicht, de voortgang en de resultaten die tot op heden zijn bereikt. Aansluitend gaf Bert Boerman een toelichting op de zeven hoofdopgaven van het coalitieprogramma “Samen bouwen aan Overijssel”. Hierbij ging hij wat dieper in op zijn eigen portefeuille en dan met name op het thema klimaatadaptatie. Met betrekking tot dit thema sluit de provincie aan bij de werkregio RIVUS.

Bert Boerman benadrukt het belang van het bewustwordingsproces. De gevolgen voor de fysieke leefomgeving én maatschappelijk impact moeten goed in beschouwing worden genomen. Mogelijk kan er bij lopende bewustwordingsprocessen aangesloten worden.

Op basis van de stresstesten die momenteel uitgevoerd worden en de aansluitende risicodialogen wordt een concreet uitvoeringsprogramma bepaald. De beschikbare budgetten - momenteel is bij de provincie € 3 miljoen beschikbaar- worden voor de hoogste prioriteiten ingezet. Verder wordt er samen met andere werkregio’s een bieding vanuit deze regio voorbereid voor de inzet van stimuleringsgelden van het Rijk. Het uitvoeringsprogramma zal hiervoor als basis dienen.

Verder is afgesproken dat er icoonprojecten in de regio bepaald gaan worden. Communicatie wordt als een belangrijke factor gezien. Afgesproken is dat de bestuurders van alle partijen goed meegenomen zullen worden.

De provincie is blij met de samenwerking en vindt dat er een goede basis is gelegd voor het verder uitbouwen van de samenwerking. Iedereen vond het een zeer waardevolle bijeenkomst.