Nieuwe info over Addendum Bestuursakkoord Water

Er is nieuwe info verschenen over de invulling van het Addendum Bestuursakkoord Water

Gelezen op de website www.samenwerkenaanwater.nl

De Aanvullende afspraken BAW

Plannen van aanpak in de zomer van 2019

Op 31 oktober 2018 zijn in de stuurgroep Water door alle partijen de Aanvullende afspraken bij het Bestuursakkoord Water (BAW) ondertekend. Deze afspraken gaan voor de samenwerking in de waterketen over de clusters:

  1. kwetsbaarheid en kwaliteit
  2. gegevensbeheer en overstromingen
  3. belemmerende regelgeving
  4. omgevingswet in de waterketen

Het kernteam samenwerking waterketen heeft de samenwerkende partijen een trekkersrol gegeven voor de onderscheiden clusters: Vewin (1), UvW (2), Min IenM (3) en VNG (4).

Vervolgens wordt in het voorjaar 2019 voor ieder cluster een Plan van aanpak opgesteld met hierin een omschrijving van het eindresultaat, de activiteiten en de middelen. De bedoeling hiervan is tweeledig: duidelijkheid creëren voor de regio’s en het kernteam over wat de afspraken gaan betekenen en de stuurgroep Water in oktober te informeren over de voortgang. De regio zal aan de slag gaan met de uitvoering voor zover dat op haar weg ligt, we werken immers van onderop. En de werkgroep Ondersteuning zal dit faciliteren door de bijeenkomsten van de ambtelijke trekkers te richten op de Aanvullende afspraken: iedere bijeenkomst in 2019 een apart cluster oppakken en daarvoor handelingsperspectieven aanreiken.

De Plannen van aanpak zullen in de zomer gereed zijn.