Klimaatadaptatie: van stresstest via risicodialoog op weg naar uitvoering

Ook binnen RIVUS werken we samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio. De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met extreem weer in vorm van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Bij bijvoorbeeld ontwerp, beheer en renovatie van wijken, infrastructuur, openbaar groen en de inrichting van de openbare ruimte moeten we rekening houden met de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Regionale stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) klaar

De eerste ‘ambitie’ van de RIVUS-samenwerking is al afgerond: de Regionale stresstest. De resultaten zijn niet actief publiekelijk bekend gemaakt, maar wel via een zgn. Storyboard op de RIVUS-site beschikbaar. De nadruk ligt op de thema’s ‘water en ruimte’, ‘natuur en landbouw’, ‘recreatie en gezondheid’ en ‘vitaal en kwetsbaar’.

De effecten van klimaatverandering zijn voor deze thema’s in vogelvlucht weergegeven in artist impressions. Daarnaast is waar mogelijk een overzichtskaart gemaakt met de belangrijkste effecten. Tenslotte zijn bij elk thema in een database GIS-kaarten opgenomen met onderliggende geografische informatie, waarop kan worden ingezoomd. Ook zijn of worden lokale stresstesten voor wateroverlast - en vaak ook hitte - in de bebouwde kom door afzonderlijke gemeenten uitgevoerd.

Risicodialoog

De regionale en eventuele lokale stresstest(en) samen vormen de basis voor de tweede stap: de risicodialoog. Daarin willen we met onze omgeving in gesprek over de resultaten van de stresstest en de vraag hoe we hier een vervolg aan geven. Doelen van de risicodialogen zijn om:

  • Met betrokkenen een inschatting te maken van de impact van het klimaatrisico;
  • Te bepalen of het risico aangepakt moet worden of dat het wordt geaccepteerd;
  • Inzicht te krijgen in acties die uitgevoerd kunnen worden om risico’s aan te pakken;
  • Zo nodig afspraken te maken over uit te voeren acties.

Er ligt nu een eerste plan van aanpak waarin inzichtelijk is gemaakt welke partner aan zet is en welke partijen verder betrokken worden. We herkennen drie niveaus waarop we de dialogen kunnen voeren: RIVUS-overstijgend, in RIVUS-verband en lokale onderwerpen (gemeentelijke schaal). Dit plan voeren we tot ruwweg eind 2020 uit.

Uitvoeringsagenda

We willen uiteindelijk komen tot een uitvoeringsagenda waarin maatregelen zijn opgenomen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte, inclusief bijbehorende financiële vertaling. We werken samen in de regio om rijksmiddelen ter beschikking te krijgen waarmee we een versnelling kunnen inzetten. Voor die zogenaamde Impuls-gelden (33,3 % medefinanciering) moet er een investeringsprogramma komen, waarin de partners gezamenlijk de te nemen adaptatiemaatregelen opvoeren. De orde van grootte van het voor RIVUS beschikbare Rijksbudget is éénmalig vijf miljoen euro.


Overstromingsdieptes bij verschillende normen