Bouwstenen gemeentelijk rioleringsprogramma

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (per 1-1-2022), wordt het gemeentelijk rioleringsplan (GRP (gemeentelijk rioloeringsplan)) omgevormd tot een rioleringsprogramma. In de Beleidstafel is daarom nagedacht hoe dit programma vormgegeven kan worden. Met Sweco is een proces opgetuigd om te komen tot bouwstenen voor het rioleringsprogramma.

GRPUiteraard is een en ander in overeenstemming met de bouwstenen die al zijn ontwikkeld voor met name de omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning). Onderdelen uit het huidige GRP (gemeentelijk rioloeringsplan) komen straks in de omgevingsvisie, andere onderdelen komen in het omgevingsplan (regels) en weer andere onderdelen in het omgevingsprogramma (waar het rioleringsprogramma onderdeel van is). De planning is dat nog in 2020 de bouwstenen voor het rioleringsprogramma zijn afgerond.

Te nemen stappen

Vanuit RIVUS hebben destijds vijf gemeenten al gezamenlijk een GRP laten opstellen met de planperiode 2016-2020. Nu zitten we aan tafel om met alle RIVUS-partners gezamenlijk bouwstenen voor het lokale gemeentelijk rioleringsprogramma op te stellen. Klimaatadaptatie, energie, circulariteit en risico-sturing zijn daarin belangrijke thema’s. De huidige GRP-en worden, voor zover nodig, met een jaar verlengd, zodat we tijd hebben om het lokale rioleringsprogramma goed in te vullen. Hiervoor is het onderstaande ‘spoorboekje’ opgesteld.

Stappenpaln GRP

En ondanks dat de constatering is, dat het wensenlijstje van de verschillende gemeenten erg divers is en sterk uiteen loopt, is er toch een verbondenheidsgevoel om deze missie te laten slagen. In de gezamenlijke zoektocht is juist vanuit de onderlinge kennisdeling meerwaarde gecreëerd en het goede gesprek wordt gevoerd! Medio november wordt het eerste conceptdocument opgeleverd. Na afronding hebben de gemeenten ‘bouwstenen’ om het rioleringsprogramma in te vullen, gericht op hun eigen lokale situatie.

De verwachting is dat het lokale rioleringsprogramma een behoorlijke gelijkenis gaat krijgen met het huidige GRP. Ook al is het rioleringsprogramma geen zelfstandig beleidsdocument meer en krijgen de regels op het gebied van waterhuishouding straks een plek in het omgevingsplan. De invulling voor het omgevingsplan volgt te zijner tijd.