“Meten is weten” interview met Wim de Blécourt

Waarom gaan de RIVUS partners meten aan de riolering?
We willen het werkelijk functioneren van de waterketen (rioolstelsel en zuivering) inzichtelijk maken.

Voorheen werden er vaak op basis van aannames maatregelen genomen, simpelweg omdat er te weinig werd gemeten in de riolering. Nu we met betere meetapparatuur en via telemetrie (meten op afstand) meer en betere meetdata kunnen produceren, liggen er veel kansen. We kunnen nu de voorgestelde maatregelen beter verantwoorden/uitleggen en beter en directer reageren op incidenten en calamiteiten. Daarnaast zien we hoe het (afval)water werkelijk stroomt. Dit alles geeft kostenbesparing, verminderd de kwetsbaarheid in beheer en vergroot de waterkwaliteit.

Daarnaast kunnen we voorzichtig beginnen met het sturen van afvalwater-stromen. Hierbij wordt water in het riool gescheiden in schoon- en vuil regenwater op basis van de metingen. Dit schoon regenwater proberen we daarmee meer in het gebied te houden in plaats van af te voeren naar de zuivering. Dit bespaart pomp- en zuiveringskosten.

De partners hebben toch al sinds jaar en dag rioolstelsels in beheer, hebben zijn nooit gekeken naar het functioneren van de riolering?
Zoals ik aangaf zijn de huidige technische ontwikkelingen zover dat nu op afstand beter en sneller gemeten kan worden. Hiervoor hebben we binnen RIVUS voor elke zuiveringskring (gebied waarvan het rioolwater wordt gezuiverd op één rwzi) een meetnetwerk opgezet op de zuivering en in de riolering. Door gezamenlijk (gemeente en waterschap) de meetgegevens te analyseren met jaarrapportages krijgen we gezamenlijk inzicht. Hiermee kun je een optimalisatie van de waterketen bewerkstelligen. Op deze schaal (heel RIVUS) is dat grote winst en vrij uniek in Nederland.

Wat doen jullie  met het resultaat?
Voor alle zuiveringskringen zijn nu meetplannen opgesteld waarin in elk geval een aantal basis informatiebehoeften zijn omschreven. Die zijn in elk meetplan gelijk. In sommige meetplannen zijn er nog extra informatiebehoeftes omschreven. Voor deze basis behoeften zijn nu formats opgesteld, waarmee de rapportages van de metingen gelijk zijn. Hiermee kunnen we de resultaten makkelijker vergelijken en leren van elkaar. Deze resultaten kun je gebruiken om gezamenlijk in gesprek te gaan om de waterketen te optimaliseren op basis van werkelijk functioneren.

Wat moet er uit het meetplan komen en hoever zijn jullie met meten? Dit jaar willen we beginnen met het opstellen van jaarrapportages, eind dit jaar al willen we een evaluatie uitvoeren, met de vraag “zitten we op de goede weg met meten?” Waarom zo vroeg? Omdat we het meten nog moeten leren. Wat zien we? Hoe moet in de getallen uiteggen? Zijn de metingen voldoende betrouwbaar? Dat soort vragen speelt erg op dit moment.

Is het een geautomatiseerd systeem?
ja

Is het uniform voor alle partners?
Uiteindelijk willen we naar een open meetnetwerk waarin we bij elkaar in de waterketen kunnen meekijken en op basis van dezelfde (betrouwbare) metingen het functioneren bespreken. Misschien moeten we straks zover gaan dat de we de metingen openbaar maken, om zo transparant mogelijk te zijn naar onze klanten (burgers en bedrijven)

Maar zover is het nog niet, de eerste stap is zorgen voor betrouwbare meetgegevens om het werkelijk functioneren met elkaar te bespreken!