Personele wijzigingen Trojka

Henk Borgmeier gaat in de loop van 2017 met pensioen. Hij wil zich graag op deze periode voorbereiden door een dag in de week minder te gaan werken. Met het toekomstige vertrek van Henk zal er ook veel kennis en ervaring verdwijnen uit de organisatie van de gemeente Zwolle. Om deze kennis te behouden en te borgen heeft de gemeente nu al een opvolger aangesteld.

Henk is per 1 januari jl. opgevolgd door Mark Heideveld. Mark heeft jarenlang samengewerkt met Henk in zijn vorige functie als (beheer)adviseur. Daardoor is hij goed op de hoogte van de materie. De functie van beheermanager die nu door Mark wordt vervuld, beschouwt de gemeente als een belangrijke spilfunctie binnen de doorontwikkeling van het fysiek beheerdomein. Om die reden is al tijdig voor Henks vertrek een goede opvolger gezocht.

Anne Vrouwe is benoemd als nieuwe beheeradviseur en opvolgster van Mark Heideveld. Met deze benoeming geeft de gemeente Zwolle invulling aan het gemeentelijk beleid om jonge medewerkers te laten instromen. Anne heeft een goede basis gelegd bij het waterschap en datzelfde geldt voor de tijdelijke functie die ze tot 1 januari bij de gemeente Zwolle heeft vervuld. Henk zal Anne in haar nieuwe functie begeleiden en coachen zodat ze in de komende periode kan uitgroeien tot een taakvolwassen medewerker.

Daarnaast zal Henk als adviseur op het gebied van stedelijk (afval)water blijven fungeren. Hij zal zich verder bezighouden met civiele werken en coaching en begeleiding van jonge medewerkers. Henk zal zorgdragen voor de overdracht van zijn kennis en het borgen ervan in de organisatie. Tevens fungeert hij als klankbord voor Mark.

De gemeente is erg te spreken dat Henk zijn functie vrijwillig ter beschikking heeft gesteld. Vooral omdat het de gelegenheid geeft om zijn ruime ervaring en kennis op het gebied van stedelijk (afval)water op een goede wijze te borgen en voor de gemeente te behouden. Daarnaast biedt deze aanpak de mogelijkheid om jonge medewerkers te laten instromen.

Voor RIVUS betekent dit dat Mark Heideveld namens de gemeente Zwolle zal plaatsnemen in de regiegroep. De rol van Mark als programma-adviseur RIVUS zal tot medio 2016 worden overgenomen door Henk Borgmeier en Bert Heuver. Binnen de Trojka zijn afspraken gemaakt over taakverdeling tussen Henk en Bert.


Personele wijzigingen Trojka