Nieuwsbrief RIVUS november 2016

header_nieuwsbrief
Nieuwsbrief RIVUS november 2016 | nummer 18

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door het samenwerkingsverband RIVUS. Partners binnen RIVUS zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze nieuwsbrief leest u over de actuele stand van zaken rondom de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in West-Overijssel.

Inhoud

info-512In deze nieuwsbrief leest u over:

  • Afspraak is afspraak;
  • Studenten winnen afstudeerprijs Bouwend Nederland Regio Oost;
  • Subsidie afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) regenwater;
  • Financiering duurzame energieprojecten;
  • Assetmanagement (Gecoördineerde activiteiten van WDODelta om waarde te realiseren uit assets.) in het stedelijk waterbeheer.

Afspraak is afspraak

‘De Trojka doet niets; maakt geen producten, levert geen resultaat en houdt in 2020 op te bestaan.’ Die stelling kreeg de RIVUS regiegroep 11 oktober voorgelegd. Zij spraken die dag over afspraken maken en afspraken houden. 

RIVUS is inmiddels begonnen aan de tweede en doorslaggevende ronde. In 2020 willen we de ambities en doelstellingen hebben omgezet naar concrete resultaten. Dat betekent dat alle producten, ideeën en afspraken die in de eerste fase zijn gemaakt nu moeten worden uitgevoerd. Dat betekent ook dat de Trojka het werk in deze fase veel meer overlaat aan de inhoudelijk deskundigen, aangestuurd door de regiemanagers.

Afspraak is afspraak. Toch?

En daar zit net de crux. Want in de praktijk liggen prioriteiten elders, wordt er te weinig sturing gegeven vanuit de regiemanagers en weten we bovendien allemaal: de waan van de dag regeert. Ondertussen hebben we binnen RIVUS afspraken gemaakt. Hoe gaan we daarmee om? Afspraak is afspraak. Toch?

Aanspreekcultuur

Absoluut. En daarom kwamen de leden van de regiegroep bij elkaar. Om te praten over verantwoordelijkheden, over het aanjagen van het implementatietraject en bewaken van de voortgang. Managers zijn het over eens: RIVUS bestaat niet langer naast het reguliere werk, maar is er onderdeel van. Dan moeten we onze mensen ook kunnen en durven aanspreken op resultaten. Ook al is dat niet direct onze cultuur.

De sessie bracht scherpte aan in de route naar het behalen van de RIVUS doelstellingen. Scherpte in de taken en verantwoordelijkheden, waarbij de ene manager er een tandje bij wil doen en de ander die mogelijkheid niet ziet. We gaan in ieder geval met minimaal dezelfde energie en hetzelfde enthousiasme door met RIVUS. Op naar 2020. En verder.

Studenten winnen afstudeerprijs Bouwend Nederland Regio Oost

rivus tijdelijk

Onderzoek naar de milieuaspecten van CIPP-renovatietechnieken

De CIPP-liner (Cured In Place Pipe) is een algemeen toegepaste renovatietechniek in Nederland. ‘Relinen’ is een methode waarbij rioolbuizen gerenoveerd worden, zonder dat het riool opengebroken hoeft te worden. Aan de binnenzijde van de buizen wordt een soort ‘kous’ aangebracht. Deze kous is gemaakt van een composiet dat is opgebouwd uit een dragermateriaal, vaak een naaldvilt of glasvezel, en een kunsthars. Na het uithardingsproces is de rioolbuis sterk genoeg om het opnieuw tientallen jaren vol te houden.

Relining is een veelvuldig gebruikte methode, desondanks blijkt er nagenoeg geen onderzoek te zijn gedaan naar de eventuele gevolgen voor het milieu: nu en in de toekomst. Door dit gebrek aan informatie werden binnen RIVUS enkele vragen gesteld. Zo vroegen we ons af of CIPP-liners recyclebaar zijn? Brengt het boorsel dat vrijkomt bij het aanboren van aansluitingen bepaalde risico’s met zich mee? En ook vroegen we ons af of er wellicht Nano deeltjes vrijkomen bij slijtage. Deze vragen waren voor ons reden genoeg voor een een uitgebreid onderzoek.

link-4-256In het voorjaar van 2016 hebben de studenten Thijs Lubbinga en Marijn Vulkers van de Hogeschool Windesheim hun afstudeeronderzoek gewijd aan ‘De milieuaspecten van CIPP-renovatietechnieken’. Ze zijn hierin begeleid door Jan van den Berg van de gemeente Kampen. De hoofdvraag van de studenten was: ’In hoeverre zijn composietmaterialen voor de CIPP-relining te recyclen en welke invloed hebben aanleg en exploitatie op het milieu?’. Thijs en Marijn hebben gedegen en uitgebreid onderzoek gedaan en vervolgens een kwalitatief hoogstaand rapport geschreven. Ze komen tot de volgende conclusie: CIPP-liners zijn niet het asbest van de toekomst.

Het afstudeerrapport van de studenten werd door de Hogeschool Windesheim genomineerd voor de afstudeerprijs van Bouwend Nederland Regio Oost. De juryleden roemden de studenten om het maatschappelijk belang van hun specialistische onderzoek. Het afstudeeronderzoek werd omschreven als ‘een onderzoek dat ertoe doet’ en werd gekozen als winnaar van de afstudeerprijs van Bouwend Nederland Regio Oost. Geïnteresseerden kunnen het volledige onderzoeksrapport bekijken op de website van RIVUS.

Halve ton subsidie per jaar voor afkoppeling regenwater in Deventer

Voor inwoners en bedrijven in de gemeente Deventer die het regenwater willen afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van het gemengde riool is tot en met 2019 jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie beschikbaar.

subsidie tijdelijk rivusDit meldt een gemeentewoordvoerder naar aanleiding van vragen van de Stentor over het onlangs afgetrapte project 'Word regenambassadeur' van Tauw, de gemeente Deventer en de waterschappen Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta. In 2015 zijn er drie subsidieaanvragen gehonoreerd en in 2016 tot op heden elf - waaronder twee van bedrijven. Dit jaar zit er nog zo'n 35.000 euro in de pot.

Inwoners van de Worp maken bij elke vierkante meter dakoppervlak die zij afkoppelen aanspraak op 8 euro subsidie. Hiervan betaalt Waterschap Vallei en Veluwe de helft en de gemeente de andere helft. De rest van de gemeente valt behalve Bathmen onder het beheer van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat overweegt ook een subsidiebijdrage. Vooralsnog blijft de subsidie in dit beheergebied beperkt tot 4 euro per vierkante meter.

Meer informatie vindt u op op de website van Gemeente Deventer.

Financiering duurzame energieprojecten

De Handreiking Financiering Duurzame Energieprojecten is een handreiking over de manier waarop projecten financieel beoordeeld worden, om er uiteindelijk voor te zorgen dat er daadwerkelijk nog meer duurzame projecten worden opgepakt en gerealiseerd. Op basis van concrete voorbeelden wordt in beeld gebracht hoe de weg naar succesvolle projecten afgelegd kan worden, inclusief de financiële afweging.

energie rivus tijdelijkOm stappen te zetten richting een duurzame afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) komen we in een traject waarin oplossingen lastiger worden. Op dit traject komen we onzekerheden tegen en risico’s die gekoppeld zijn aan innovatieve investeringen en deelname aan projecten met andere partijen. Hoe kunnen we daar in financieel opzicht mee omgaan? De Unie van het waterschappen heeft een handreiking opgesteld om ook bij het hoger hangend fruit te kunnen komen. De handreiking bevat aanbevelingen voor een nieuwe financiële blik op duurzame investeringen. Anders omgaan met financiering van eigen duurzame energieprojecten, maar ook in projecten waarbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit rapport biedt veel praktische tips met oog voor de rollen die gekozen kan worden in de verschillende fasen van een energieproject. Meer informatie vindt u op op de website van de Unie van Waterschappen.

Assetmanagement in het stedelijk waterbeheer

assetsmanagment rivus

Klimaatverandering, oprakende grondstoffen en maatschappelijke ontwikkelen leiden tot omvangrijke nieuwe opgaven voor het stedelijk waterbeheer. Assetmanagement (Gecoördineerde activiteiten van WDODelta om waarde te realiseren uit assets.) kan helpen deze opgaven op doelmatige manier in te vullen. Maar hoe dan?

Rioned brengt rond de jaarwisseling een boek uit met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de zorg voor stedelijk water. De noodzaak voor verdere ontwikkeling volgt uit de veranderde eisen en wensen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, opraken van grondstoffen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals bewonersparticipatie, scherpere verantwoording van doelmatigheid, integratie van disciplines en aanstaande pensionering van ervaren medewerkers.

Goed assetmanagement heeft in dit boek als centraal doel de belanghebbenden maximale meerwaarde te leveren met alle activiteiten volgend uit de zorgplichten voor stedelijk water.

Assetmanagement volgt in dit boek basisprincipes, zoals:

  • denken vanuit de belangen van de betrokken mensen en organisaties;
  • keuzes consistent onderbouwen met een waarderingssystematiek;
  • continu leren en verbeteren van werk door terugkoppeling van resultaten aan doelen.

Assetmanagement biedt daarmee een frisse blik voor kritische beschouwing van ingesleten werkwijzen en organisatiecultuur.

Het boek geeft de denkstappen en voorbeelden van argumenten om in uw eigen organisatie tot bruikbare verbeteringen te komen. De pasklare antwoorden voor het dagelijks beheer in de eigen context is alleen samen met de betrokken collega’s te geven door samen de verbeteringen te doorgronden. Als rode draad volgt u in dit boek de ervaringen van de medewerkers van de fictieve gemeente Waterstad. Zij hebben naar aanleiding van bewonersklachten over wateroverlast al veel stappen gezet naar een beheerorganisatie volgens de principes van goed assetmanagement. Hun werkwijze en gebruikte overwegingen dienen als voorbeeld maar vooral als inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Meer informatie volgt binnenkort op www.riool.net/hasw

Abonneren of uitschrijven? Ga naar de website rivus.net.