Invoering omgevingswet

Na verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet. Een omvangrijk en complexe verandering, die nogal wat consequenties heeft voor het werk van waterschappen en gemeenten.

Bundeling regels ruimtelijke projecten

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te staren. Verder blijven de zorgplichten ongewijzigd, en vervalt vanaf 2020 de planverplichting GRP. (gemeentelijk rioloeringsplan) Daarnaast wordt er gestuurd naar gezamenlijke beleidsvorming en investeringsprogrammering (regionaal planproces). In dit laatste geval zetten we binnen RIVUS al stappen in de goede richting.

Op woensdag 1 juni 2016 gaf Gert Dekker, namens de koepels in het landelijke rioleringsoverleg waterschappen (RIOWAT), een korte presentatie over de invoering van deze wet. Hij ging onder meer in op de deregulering en de rol van het GRP in de lokale samenwerkingen.

Dekker sloot af met een uiteenzetting over hoe organisaties kunnen anticiperen op de ingrijpende organisatorische wijzigingen.